Raport bieżący nr 59/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym (tj. 28.12.2010 r.) otrzymał od KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie pismo o treści:

 

Działając w imieniu KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539) niniejszym zawiadamiamy, że trzy spółki należące do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. tj: KGHM Polska Miedź S.A.  – jednostka dominująca, KGHM Ecoren S.A. i CBJ sp. z o.o. – jednostki zależne, w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTERFERIE S.A. (ogłoszone w dniu 25.10.2010 r.), w dniu 23 grudnia 2010 r. dokonały transakcji zbycia wszystkich posiadanych akcji spółki publicznej INTERFERIE S.A.

 

Poniżej podajemy stan posiadania przedmiotowych akcji przed transakcją:

 

 

Akcjonariusz                         Liczba                                    % udziału                               liczba                                     % udziału

                                                posiadanych                          w kapitale                              głosów                                   w ogólnej

                                                akcji                                       zakładowym                                                                          liczbie głosów

 

KGHM Polska Miedź S.A.  300 000                                    2,06                                                                300 000                                  2,06

CBJ sp. z o.o.                           300 000                               2,06                                                                300 000                                  2,06

KGHM ECOREN S.A.      8 964 200                                  61,55                                                              8 964 200                                61,55

 

RAZEM                                  9 564 200                               65,67                                                              9 564 200                                65,67

 

 

W wyniku wyżej wymienionej transakcji, KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają akcji INTERFERIE S.A.

 

Rozliczenie transakcji  przez KDPW nastąpiło w następujących dniach:

–         zbycie akcji przez KGHM Ecoren S.A.                    – 23 grudnia 2010 r.,

–         zbycie akcji przez KGHM Polska Miedź S.A.          – 27 grudnia 2010 r.,

–         zbycie akcji przez CBJ sp. z o.o.                             – 27 grudnia 2010 r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539) 

 

 

 

Raport bieżący nr 59/2010

Related Articles