Raport bieżący Nr 58/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 12.12. 2018 roku, wpłynęło do Spółki od KGHM Polska Miedź S.A.  zawiadomienie, o następującej treści:

 

 

 

 „KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 i 2, w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. z 2018 r., poz. 512 t.j. z późn. zm. (dalej: Ustawa), niniejszym zawiadamia jak poniżej:

  1. KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: Fundusz I), którego właścicielem 100% Certyfikatów Inwestycyjnych jest KGHM, dokonał sprzedaży:

-   503 500 akcji spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA (dalej: Podmiot Pośrednio Zależny 1) w dniu 11.12.2018 r.,

-   2 160 udziałów spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o.  (dalej: Podmiot Pośrednio Zależny 2) w dniu 04.12.2018 r.

W wyniku powyższego zmianie uległa liczba głosów posiadanych pośrednio przez Fundusz I na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A.

Przed transakcją Fundusz I posiadał:

-  za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 1, 9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71% kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71% w ogólnej liczbie głosów,

-  za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 2, 261 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 1,79% kapitału zakładowego i dają 261 000  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,79% w ogólnej liczbie głosów,

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz I przed transakcją posiadał łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, Fundusz I nie posiada pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji INTERFERIE S.A. i nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Fundusz I jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni  odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy, łączna suma głosów Funduszu I wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2), 7), 8) Ustawy wynosiła 10 122 625 głosów stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  1. KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz VI), którego właścicielem 100% Certyfikatów Inwestycyjnych jest KGHM  dokonał nabycia:

-        503 500 akcji Podmiotu Pośrednio Zależnego 1 w dniu 11.12.2018 r. ,

-        2 160 udziałów Podmiotu Pośrednio Zależnego 2 w dniu 04.12.2018 r.

W wyniku powyższego zmianie uległa liczba głosów posiadanych pośrednio przez Fundusz VI na Walnym Zgromadzeniu spółki INTERFERIE S.A.

Przed transakcją, Fundusz VI nie posiadał pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji INTERFERIE S.A.

 

Po dokonaniu transakcji Fundusz VI posiada:

 

 

-        za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 1, 9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71% kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71% w ogólnej liczbie głosów,

-       za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 2, 261 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 1,79% kapitału zakładowego i dają 261 000  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,79% w ogólnej liczbie głosów,

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz VI po transakcji posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

Ponadto Fundusz VI nie posiada innych, niż wskazane powyżej,  podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A.; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Fundusz VI jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni  odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy, łączna suma głosów Funduszu VI wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2), 7), 8) Ustawy wynosiła 0.

  1. Transakcje opisane w ust. 1 i 2 powyżej nie mają wpływu na zmianę stanu posiadania przez KGHM akcji INTERFERIE S.A.”

 

Treść Zawiadomienia - stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załacznik

Related Articles