Raport bieżący Nr 58/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy informuje, że w dniu 31.12.2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Lubinie zawarta została transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA przy ulicy Kasprowicza 8.

Strony transakcji:

  •   INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (sprzedający),
  •    Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A z siedzibą w Połczynie-Zdroju (kupujący).

 

Cena sprzedaży: 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem jej korekty o różnicę pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy  BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, na dzień 31 grudnia 2017 r., określoną metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) a ceną sprzedaży ustaloną metodą SAN na dzień 31 sierpnia 2017 r., tj. kwotą 15.299.000,00 zł. Jeżeli różnica będzie liczbą dodatnią, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zapłaci INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA. Jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy zapłaci Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA. Cena sprzedaży nie uwzględnia podatku od towarów i usług.

 

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.  z siedzibą w Połczynie-Zdroju zobowiązało się do zapłaty INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy wynikającej z umowy sprzedaży ceny w kwocie 15.299.000 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w następujących częściach /ratach/: 

  • kwota 3.059.800 zł (trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) w terminie do dnia 07.01.2018r. (siódmego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)
  • kwota 12.239.200 zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) w terminie do dnia 31.01.2018r. (trzydziestego pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego)

i względem wykonania tego zobowiązania, to jest zapłaty wskazanych wyżej kwot w podanych przy nich terminach, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zobowiązało się do poddania egzekucji z aktu notarialnego (umowy sprzedaży) w myśl art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Za dzień zapłaty ceny sprzedaży przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Legnicy.

 

 

Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zobowiązało się do: 

  •  alokowania i ujęcia w sporządzanym przez siebie bilansie poszczególnych składników majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zobowiązań związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  •  prowadzenia w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności w zakresie dotychczasowym, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

 

Zawarcie umowy sprzedaży stanowi wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.12.2017 r. (Raport bieżący Nr 54/2017). Emitent o zamiarze zbycia ośrodka informował m.in. Raportem bieżącym Nr 6/2017, 9/2017, 10/2017, 34/2017, 43/2017, 45/2017.

 

 

Podstawa prawna: § 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles