Raport bieżący nr 58/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu informacje na temat p. Janusza Żołyńskiego  wybranego na posiedzeniu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. w dniu 30.11.2010 roku na przewodniczącego Rady Nadzorczej.  Janusz Żołyński   (48 lat)        

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:    Uniwersytet Wrocławski , magister prawa  (1986);     Aplikacja - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wałbrzychu, radca prawny (1991);    Pan Janusz Żołyński posiada tytuł doktora nauk prawnych (1993).   

Pan Janusz Żołyński uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach z zakresu prawa pracy, prawa międzynarodowego, prawa gospodarczego i handlowego.  Jest autorem kilkunastu publikacji, w tym 6 książek, z zakresu prawa pracy i ustroju prawnego.    

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:    

1993 – obecnie  KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie Oddział  ZG Rudna – radca prawny (aktualnie urlop bezpłatny); 

2000 – 2010  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy – wykładowca/profesor;  

2008 – 2010 KGHM Polska Miedź S.A.  w Lubinie – Biuro Zarządu, Dyrektor Naczelny ds. pracowniczych

2010 – obecnie KGHM Polska Miedź S.A.  w Lubinie – Biuro Zarządu, p.o. Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Spółki

 Ponadto:  1991 – obecnie – działalność gospodarcza Kancelaria radcy prawnego w Lubinie  2008 – IX. 2009  - członek rady  Fundacji Polska Miedź  w Lubinie  IX 2009 – obecnie  Wiceprezes Fundacji Polska Miedź w Lubinie    

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.        

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.       

Emitent Raportem bieżącym nr 35/2009 przekazywał informację na temat p. Janusza Zołyńskiego.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)    

Related Articles