Raport bieżący Nr 57/2018

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu 11.12. 2018 roku, wpłynęło do Spółki od KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu  zawiadomienie, o następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.) (dalej: Ustawa) KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego - KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji (dalej: Fundusz), zawiadamia, że, w wyniku dokonania sprzedaży 503 500 akcji spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA (dalej: Podmiot Zależny 1) w dniu 11.12.2018 r. oraz w wyniku dokonania sprzedaży 2 160 udziałów spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. (dalej: Podmiot Zależny 2) w dniu 04.12.2018 r., zmianie uległa liczba głosów posiadanych pośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki Interferie S.A.

 

Przed transakcją Fundusz posiadał:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1,  9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów. 

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiadał łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, Fundusz nie będzie posiadał pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji INTERFERIE S.A.

Fundusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A.; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust.2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.3 ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 9) ustawy, łączna suma głosów Funduszu wskazanych na podstawie art. 69 ust.4 pkt 2), 7) i 8) Ustawy wynosiła 10 122 625 głosów stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

 

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu 11.12. 2018 roku, wpłynęło do Spółki od KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu  zawiadomienie, o następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512 t.j. z późn. zm.) (dalej: Ustawa) KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego - KGHM VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz), zawiadamia, że w wyniku zawarcia umów sprzedaży nabył 503 500 akcji spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA (dalej: Podmiot Zależny 1) w dniu 11.12.2018 r. oraz 2 160 udziałów spółki Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. (dalej: Podmiot Zależny 2) w dniu 04.12.2018 r. W wyniku dokonanych transakcji, Fundusz za pośrednictwem podmiotów zależnych, posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

 

Przed transakcją Fundusz nie posiadał pośrednio i bezpośrednio żadnych akcji INTERFERIE S.A.

Po dokonaniu transakcji, Fundusz posiada:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1, 9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Fundusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A.; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust.2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Fundusz jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust.3 ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt 2) Ustawy wynosi 0. Zgodnie z art. 69 ust.4 pkt 9) ustawy, łączna suma głosów Funduszu wskazanych na podstawie art. 69 ust.4 pkt 2), 7) i 8) Ustawy wynosiła 0.”

 Treść Zawiadomień– stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

 Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Załącznik

Related Articles