Raport bieżący nr 57/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30.11.2010 roku dokonała:    wyboru p. Janusza Żołyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 36/2010 z dnia 30.11.2010 r.).   

W dniu 16.07.2010 r. Pan Cezary Iwański (Przewodniczący Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.) złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej – o czym Spółka informowała odrębnym raportem. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).         

Related Articles