Raport bieżący Nr 56/2018

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2018 oraz raportu bieżącego nr 51/2018 , przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty w trybie obiegowym przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. Zgodnie z brzmieniem uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15.10.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

 

Treść Statutu

 Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Related Articles