Raport bieżący nr 56/2010

Tekst jednolity Statutu Spółki

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 listopada 2010 roku na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2010 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)

Załacznik do Raportu bieżącego nr 56/2010

Related Articles