Raport bieżący Nr 55/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy, informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 28.12.2017 r. wpłyneło do Spółki pismo o treści:

„Działając w imieniu KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółki zależnej -Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2), w związku z domniemaniem istnienia porozumienia o którym mowa w 

art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej: Ustawa o ofercie), na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, niniejszym zawiadamiamy:

                           

W dniu 4.07.2017 r. Podmiot Zależny 2 nabył 100 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. Transakcja pakietowa zawarta została po cenie 4,30 zł za akcję. W/w transakcja nie została zgłoszona, ponieważ nie stanowiła przekroczenia progu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie.

 

W dniu 28.12.2017 r. Podmiot Zależny 2 ponownie nabył
81 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. Transakcja pakietowa została zawarta po cenie 3,75 zł za akcję. W związku z powyższym, Fundusz pośrednio przekroczył próg o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie. Ponadto w związku z istnieniem powiazań między uczestnikami obu transakcji domniemywa się istnienia porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ofercie.

 

Przed dokonaniem obu ww. transakcji Fundusz posiadał:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 80 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 0,55 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 80 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0,55 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1,  9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Po dokonaniu obu transakcji, Fundusz posiada:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 261 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 1,79 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 261 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 1,79 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1,  9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez podmioty zależne, Fundusz posiada łącznie 10 122 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 69,50% w kapitale zakładowym i uprawniających do 10 122 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 69,50% ogólnej liczby głosów.

 Fundusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A. inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c Ustawy o ofercie.”

 Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego Raportu. 

Zawiadomienie

Related Articles