Raport bieżący Nr 55/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. niniejszym informuje, iż w Raporcie bieżącym Nr 53/2016 z dnia 30.09.2016 r. w Załączniku zawierającym treść uchwał podjętych przez NWZ, opublikowano niepełną treść Uchwały Nr 1/2016. Zarząd INTERFERIE S.A. podaje pełną treść Uchwały Nr 1/2016 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.09.2016 r.:  

Uchwała Nr 1/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 30 września 2016r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy i § 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:      

§ 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

W głosowaniu tajnym, oddano 9.941.626 ważnych głosów z 9.941.626 akcji, co stanowi 68,26% akcji w kapitale zakładowym, 9.941.626 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”.  

Podstawa prawna:   § 38 Ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Related Articles