Raport bieżący Nr 54/2018

W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 25.10.2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwały Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 15.10.2018 r. Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 51/2018.

Treść zmienionych i nowych postanowień Statutu:

usunięto § 13 ust. 3 pkt. 5 Statutu INTERFERIE S.A. o następującym brzmieniu:

„5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.”          

Oznaczono dotychczasowy § 13 ust. 3 pkt. 6 jako § 13 ust. 3 pkt. 5 i nadano mu nowe następujące brzmienie: 

„5) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy.”  

Dodano do Statutu Spółki § 13 ust. 1a o następującym brzmieniu:

„1a. Wspólna kadencja trwa, chociażby w trakcie jej trwania wygasły mandaty wszystkich członków zarządu, z których powołaniem rozpoczął się bieg tej kadencji.”         

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles