Raport bieżący Nr 54/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 30.09.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Renatę Wiernik Gizicką.  Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 30.09.2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej p. Ireneusza Szczap.  Informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 21 i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).    

Related Articles