Raport bieżący nr 54/2010

Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poźn. zm.) Zarząd INTERFERIE S.A.  w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał nad którymi głosowano na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., zwołanym na dzień 15.10.2010 r.           

Raport bieżący nr 54/2010

 

Załącznik do Raportu bieżącego nr 54/2010

Related Articles