Raport bieżący Nr 53/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że w związku ze zmianą w składzie Rady Nadzorczej  (o której Emitent informował Raportem bieżącym Nr 50/2018), Rada Nadzorcza Spółki na odbywającym się posiedzeniu powzięła:

 

  • Uchwałę Nr 26/2018 w sprawie powierzenia Pani Brygidzie Bielawskiej funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.,
  • Uchwałę Nr 27/2018 w sprawie powołania Pana Marcina Wojdyły w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.

 

W wyniku zmian skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

  1. Bartłomiej Garbicz
  2. Krystian Mieszkała
  3. Marcin Wojdyła.

 

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
  • przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
  • większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.

.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Related Articles