Raport bieżący Nr 53/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. („Spółka”) informuje, że Walne Zgromadzenie Spółki  w dniu 28.12.2017 r. podjęło uchwały w sprawie zmian Statutu INTERFERIE S.A. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu INTERFERIE S.A. wchodzą w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Treść uchwalonych zmian zawiera załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)   

Related Articles