Raport bieżący Nr 53/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. podaje do wiadomości treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.09.2016 roku.  Jednocześnie Spółka informuje, że żaden z akcjonariuszy nie złożył wniosku o zmianę liczby członków urzędującej Rady Nadzorczej.   Podstawa prawna: § 38 Ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 

 

Related Articles