Raport bieżący Nr 52/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 50/2018 przedkłada poniżej życiorys p. Bernarda Cichockiego powołanego w dniu 15.10.2018 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do składu Rady Nadzorczej.

 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, magister inżynier (1991),

Szkoła Główna Handlowa, Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania (1996),

Executive MBA (2012).

 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

KGHM ZANAM S.A. -  Prezes Zarządu (od 01.10.2018),

HUTA STALOWA WOLA S.A. Prezes Zarządu (2016-2018),

Konsultant, własna działalność gospodarcza  (2013-2016),

BARTER S.A.  w Białymstoku, p. o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu (2011-2012),

ORLEN GAZ Sp. z o.o. w Płocku, Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu (2002-2010),

NIRAS Polska Sp. z o.o. /DONG, Doradca ds. Projektu Baltic Pipe (2001-2002),

BOC Gazy Sp. z o.o. w Warszawie, Inżynier Projektowy (2001),

GASPOL S.A. w Warszawie, Główny Inżynier (1992-2001).

 

Ponadto m.in.:

Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej S.A. (2004-2006),

RN ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o.(2005-2007),

Członek Zarządu ORLEN Petrogaz Wrocław Sp. z o.o. (2007),

Członek Prezydium,  Wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Gazu Płynnego (2003-2010),

Sekretarz Rady Nadzorczej Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernicach/k. Płocka (2011-2012).

 

Powołany Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec INTERFERIE S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach  w prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 512),

  • 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Related Articles