Raport bieżący Nr 52/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że dnia 28.12.2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. odwołało p. Ireneusza Szczap ze składu Rady Nadzorczej Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). 

Related Articles