Raport bieżący nr 52/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu zmian do Statutu INTERFERIE S.A. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - przyjętych Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 5/2010 z dnia 15.10.2010 r. . Zmiana została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w dniu 28.10.2010 r. Zgodnie z dokonanym wpisem zmiany w Statucie Spółki przedstawiają się następująco: § 6 ust 1o dotychczasowym brzmieniu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych, 3) hotele i restauracje, 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego, 5) wynajem samochodów, 6) organizowanie kursów szkoleniowych, 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych i festiwali, 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego, 11) działalność w zakresie produkcji zabawek, 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych, 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 15) usługi w zakresie ochrony mienia, 16) obsługa nieruchomości, 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową, 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową, 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 21) działalność związana z zarządzaniem funduszami, 22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem. Otrzymuje następujące brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych, 3) hotele i restauracje, 4) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, rozrywkowego, 5) wynajem samochodów, 6) organizowanie kursów szkoleniowych, 7) organizowanie konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez sportowo-turystycznych i festiwali, 8) prowadzenie działalności w zakresie handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 9) prowadzenie działalności w zakresie handlu hurtowego artykułami spożywczymi i przemysłowymi, w tym prowadzenie eksportu usług i towarów pochodzących z własnej produkcji oraz prowadzenie importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki, 10) działalność w zakresie produkcji sprzętu turystyczno-sportowego, 11) działalność w zakresie produkcji zabawek, 12) świadczenie usług w zakresie reklamy i promocji na potrzeby jednostek gospodarczych i osób fizycznych, 13) prowadzenie działalności w zakresie produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, z wyłączeniem produkcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych, 14) prowadzenie działalności budowlano-montażowej z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii, 15) usługi w zakresie ochrony mienia, 16) obsługa nieruchomości, 17) rolnictwo i łowiectwo, łącznie z działalnością usługową, 18) leśnictwo, łącznie z działalnością usługową, 19) prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 20) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 21) działalność związana z zarządzaniem funduszami, 22) działalność firm centralnych (head office) i doradztwo związane z zarządzaniem, 23) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 24) działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe, 25) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 26) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, 27) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 28) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 29) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 30) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. Statut Spółki zostanie opublikowany z chwilą ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego - zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)

Related Articles