Raport bieżący Nr 51/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERFERIE S.A., które odbyło się w dniu 28.12.2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu: Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. SKA - liczba głosów 9.861.625, co stanowi 98,20% w liczbie głosów uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 67,71% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez INTERFERIE S.A. wynosi 14 564 200. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikając z wyemitowanych akcji wynosi 14 564 200. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 15 września 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.) 

Related Articles