Raport bieżacy nr 51/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 27.10.2010 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 21.10.2010 roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zgodnie z treścią postanowienia zastawcą jest spółka INTERFERIE S.A., zaś dłużnikiem spółka INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem zastawu jest 20 008 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 9 mln zł jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 23/2010.   Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 27.10.2010 roku wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów, w sprawie dokonania w dniu 21.10.2010 roku wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zgodnie z treścią postanowienia zastawcą jest spółka INTERFERIE S.A., zaś dłużnikiem spółka INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie. Przedmiotem zastawu jest 20 008 udziałów (o wartości nominalnej 1 000,00 złotych / udział) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.  Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 26 700 000  EURO jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 23/2010.   Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.09.2010 roku wynosiła 20 012 tys. zł netto.  Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.  Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §5 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku Nr 33, poz. 1259).             

Raport bieżący nr 51/2010

Related Articles