Raport bieżący Nr 50/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2017 z dnia 6.12 2017 r. i 49/2017 z dnia 7.12.2017 r. Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje w załączeniu proponowane zmiany Statutu Spółki zgłoszone w dniu 6.12.2017 r. przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna  z siedzibą we Wrocławiu, będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zwołanego na dzień 28.12.2017 r.   

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133 z późniejszymi zmianami)  

Related Articles