Raport bieżący nr 50/2010

Podpisanie pomiędzy INTERFERIE S.A. a INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. porozumienia.

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie, informuje, iż w dniu 22.10.2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy INTTERFERIE S.A. a INTERFERIE MEDICAL SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349305.

W treści porozumienia Strony oświadczyły co następuje:

1. W dniu 1 września 2010 r. Strony zawarły przed notariuszem Umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku (Rep. A nr 6339/2010),

2. Na mocy wyżej wspomnianej Umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku INTEFERIE przeniosła na INTERFERIE MEDICAL SPA:

a. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego niezabudowane działki numer 141/2 i 144, położone w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15, objęte księgami wieczystymi o numerach 19163 i 16438 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych,

b. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę numer 203 oraz własność posadowionego na niej budynku, położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 objętych księgą wieczystą o numerze 18920 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych, a także własność znajdującej się w obrębie działki nr 203 budowli – rurociągu tłocznego (nie ujawnionego dotychczas w księdze wieczystej),

3. Wspomniane wyżej przeniesienie praw użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku nastąpiło tytułem pokrycia 19.808 (dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) udziałów w INTERFERIE MEDICAL SPA o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 19.808.000 zł (dziewiętnaście milionów osiemset osiem tysięcy złotych) objętych przez INTERFERIE w ramach podwyższenia kapitału zakładowego INTERFERIE MEDICAL SPA.

4. W związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej 15”, na nieruchomości opisanej w punkcie 2 lit a) zrealizowane zostały i częściowo zapłacone przez INTERFERIE nakłady inwestycyjne w wysokości 10.179.478 zł 60 gr (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, co potwierdzone zostało sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego opinią w zakresie poniesionych kosztów i nakładów.

5. Tytułem sfinansowania części kosztów nakładów inwestycyjnych, o których mowa w punkcie 4 powyżej INTERFERIE zapłaciła łączną kwotę w wysokości 7.167.511 zł, 18 gr (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych osiemnaście groszy) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce; INTERFERIE do dnia zawarcia niniejszego porozumienia nie zapłaciły na rzecz Eiffage Budownictwo MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Eiffage”) kwoty w wysokości 3.011.967 zł 42 gr (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści dwa grosze) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce za wykonane roboty budowlane stanowiące część nakładów opisanych w punkcie 4.

6. W związku z treścią Umowy o roboty budowlane w systemie Generalnego Wykonawcy zawartej z Eiffage, INTERFERIE tytułem gwarancji zatrzymała z wynagrodzenia należnego Eiffage, do dnia podpisania niniejszego Porozumienia, łączną kwotę w wysokości 150.622 zł 90 gr (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy).

7. zobowiązanie do zapłaty kwoty w wysokości 3.011.967 zł 42 gr (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 42 grosze) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, o której mowa w punkcie 5 powyżej zostało przejęte od INTERFERIE przez INTERFERIE MEDICAL SPA na podstawie Umowę Cesji nr PR/220/2010 zawartej w dniu 14 września 2010 r.

8. Tytułem opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego działki numer 141/2,144, i 203 położone w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 INTERFERIE wniosła całą opłatę roczną, w tym zapłaciła kwotę w wysokości 53.434 zł, 93 gr (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) za okres od 2 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Strony w nawiązaniu do powyższych ustaleń, postanowiły co następuje:

1. Strony niniejszym potwierdzają, iż w sierpniu 2010 r. Strony zawarły ustną umowę, na mocy której INTERFERIE MEDICAL SPA zobowiązała się – pod warunkiem:

1) wniesienia przez INTERFERIE do INTERFERIE MEDICAL SPA tytułem wkładu niepieniężnego:

a. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego niezabudowane działki numer 141/2 i 144, położone w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15, objęte księgami wieczystymi o numerach 19163 i 16438 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych,

b. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę numer 203 oraz własność posadowionego na niej budynku, położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 objętych księgą wieczystą o numerze 18920 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych, a także własności znajdującej się w obrębie działki nr 203 budowli – rurociągu tłocznego,

oraz

2) objęcia przez INTERFERIE w zamian za ten wkład niepieniężny 19.808 (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset osiem) udziałów w INTERFERIE MEDICAL SPA o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy

- do zapłaty na rzecz INTERFERIE:

i) łącznej kwoty stanowiącej równowartość poniesionych przez INTERFERIE nakładów inwestycyjnych na wymienionych wyżej działkach nr 141/2 i 144 położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa Hotelu INTERFERIE Medical SPA w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej 15”, którą zgodnie z opinią rzeczoznawcy majątkowego w zakresie poniesionych kosztów i nakładów strony ustalają na kwotę 10.179.478 zł 60 gr (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt groszy) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, i których szczegółowe zestawienie jest zawarte w przedmiotowej opinii rzeczoznawcy majątkowego,

ii) kwoty stanowiącej równowartość uiszczonej przez INTERFERIE opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego działki numer 141/2, 144 i 203 położone w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej nr 15 w wysokości 53.434 zł, 93 gr (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze) za okres od 2 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r..

2. INTERFERIE oświadcza, że w ramach wskazanej w ust.1 lit. i) kwoty nakładów inwestycyjnych:

1) INTERFERIE zapłaciła kwotę w wysokości 7.167.511 zł, 18 gr (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych osiemnaście groszy) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, ,

2) do zapłaty pozostała kwota w wysokości 3.011.967 zł 42 gr (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 42 grosze) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, należna na rzecz Eiffage Budownictwo MITEX S.A. z siedzibą w Warszawie („Eiffage”), co jest potwierdzone fakturą wystawioną przez Eiffage.

Strony uzgodniły, że zapłata:

1) kwoty w wysokości 7.167.511 zł, 18 gr (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jedenaście złotych osiemnaście groszy) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, oraz

2) kwoty 53.434 zł, 93 gr (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze)

nastąpi w terminie do dnia 31 października 2010 r. w drodze przelewu na rachunek bankowy INTERFERIE. Zapłata w/w kwot nastąpi po okazaniu dokumentów wymienionych w treści porozumienia. INTERFERIE MEDICAL SPA dokonując na rzecz INTERFERIE płatności, pomniejszy ją o kwotę 150.622 zł 90 gr (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) stanowiąca równowartość gwarancji zatrzymanej przez INTERFERIE z wynagrodzenia należnego Eiffage.

Z uwagi na zawarcie przez Strony porozumienia Umowy Cesji nr PR/220/2010 z dnia 14 września 2010 r., na mocy której INTERFERIE MEDICAL SPA przejęła w szczególności zobowiązanie INTERFERIE do zapłaty na rzecz Eiffage kwoty w wysokości 3.011.967 zł 42 gr (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 42 grosze) netto plus podatek VAT w obowiązującej stawce, Strony uzgadniają, że zapłata powyższej kwoty nastąpi w terminie do dnia 25 października 2010 r. w drodze przelewu na rachunek bankowy Eiffage.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Raport bieżący nr 50/2010

Related Articles