Raport bieżący Nr 5/2019

Szacunkowy wynik finansowy netto INTERFERIE S.A. /z uwzględnieniem wyceny udziałów w spółce stowarzyszonej/  za 2018 rok wyniósł około 2 800 tys. zł, co stanowi spadek o około 5 400  tys. zł w stosunku do zysku netto wypracowanego analogicznym okresie roku ubiegłego. Głównymi powodami różnicy wyniku netto mierzonego rok do roku były:

- sprzedaż z końcem roku 2017 obiektu Barbarka w Świnoujściu, i brak przychodów z tego tytułu w 2018 roku,

- wpływ na wynik miały również różnice kursowe związane z zewnętrznym finansowaniem Emitenta.

Przychody ze sprzedaży w  2018 wyniosły około 45 800 tys. zł. wobec 49 178 tys. zł w roku 2017. Pozostałe przychody i zyski operacyjne wynoszą około 480 tys. zł i są niższe o około 5 200 tys. zł od przychodów operacyjnych w roku 2017.

Podobne różnice występować będą w jednostkowych wynikach finansowych INTERFERIE S.A.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2019 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2019. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe do czasu zaudytowania mają charakter wstępny.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Related Articles