Raport bieżący Nr 5/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie osiągniętego w roku obrotowym 2016 zysku netto w wysokości  4 641 752,15 zł   w następujący sposób:    1) kwota 371 340,17 złotych na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem § 32 ust. 2 Statutu Spółki,  2) kwota 4 270 411,98 złotych na pozostały kapitał zapasowy.    

Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2017 z dnia 10 marca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię.    

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne. 

Related Articles