Raport bieżący Nr 5/2015

Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 i § 5, art. 399 § 1, art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2, § 23 ust. 2 i 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Rycerskiej 24.

 

Pełna treść ogłoszenia zawierająca niezbędne informacje zawarta jest w załączniku.

 

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133). 

 

Ogłoszenie o zwołania ZWZ

Related Articles