Raport bieżący Nr 5/2014

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 21 marca 2014 r. powołała z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, w skład Zarządu III kadencji:  

1. Pana Roberta Węglarza – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu INTERFERIE S.A.  

2. Pana Dariusza Rutowicza  - powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu INTERFERIE S.A.  

Informacje o powołanych na nową kadencję Członkach Zarządu INTERFERIE  S.A., wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka przekaże w terminie późniejszym odrębnym raportem bieżącym.  

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) 

Related Articles