Raport bieżący nr 5/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 01.02.2010 r. został podpisany akt założycielski nowo powstałej spółki pod firmą INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.  Siedzibą Spółki jest miasto Lubin. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000, 00 złotych i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 złotych każdy. Udziały w 100% objęła Spółka INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie pokrywając je wkładem pieniężnym. Objęte udziały stanowią 100 % kapitału zakładowego nowej Spółki i uprawniają do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników nowej Spółki. Objęte udziały zostaną ujęte w księgach rachunkowych Spółki po ich wartości nominalnej. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

Celem utworzenia spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie hotelarstwa, wypoczynku, rehabilitacji, turystyki zdrowotnej i wellness. Spółka odpowiedzialna będzie za budowę  kompleksu wypoczynkowo – rehabilitacyjnego w Świnoujściu.   

 

 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).         

Related Articles