Raport bieżący Nr 49/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („dalej Akcjonariusz”), działając w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. dodatkowych punktów:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Treść wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki, wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem Emitent opublikował w Raporcie bieżącym Nr 48/2017. 

 

Zarząd INTERFERIE S.A. przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
 10. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.   

 

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.   

 

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował w Raportach bieżących: 47/2017, 48/2017. 

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Ogłoszenie - zmiana porządku obrad na żądanie Akcjonariusza

Projekty uchwał uwzględniające zmianę porządku obrad

Related Articles