Raport bieżący nr 49/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. działając na podstawie §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu wpisu do ksiąg wieczystych  KW 16438,KW 19163 i KW 18920 prowadzonych dla działek nr 144, 141/2, 203, będących w użytkowaniu wieczystym INTERFERIE MEDICAL SPA Sp. z o.o. położonych w Świnoujściu przy ulicy Uzdrowiskowej 15 hipoteki umownej kaucyjnej łącznej: 1) do kwoty 26 700 000,00 EURO, na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu inwestycyjnego, odsetek(włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji związanych z kredytem inwestycyjnym (oprocentowanym według zmiennej stopy procentowej). Termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2021 r. ;  2) do kwoty 9 000 000,00 złotych  , na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, na zabezpieczenie płatności kwoty głównej kredytu VAT, odsetek(włączając odsetki za opóźnienie), opłat, kosztów i prowizji związanych z kredytem VAT (oprocentowanym według zmiennej stopy procentowej). Termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2011 r.  Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta a Bankiem i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania inne, niż wynikające z prowadzenia przez Bank na rzecz Emitenta umowy kredytowej. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest fakt, iż aktywa, na których ustanowiono hipotekę są aktywami znaczącymi, oraz wartość ustanowionej hipoteki przekroczyła równowartość kwoty 1 mln EUR. 

 Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25).        

Related Articles