Raport bieżący Nr 48/2017

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 30.11.2017 r., w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projektów uchwał, Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 06.12.2017 r. od uprawnionego akcjonariusza Spółki („Akcjonariusz”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o umieszczenie określonych spraw  w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.12.2017 r.     

Otrzymany od Akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał (i uzasadnieniem do nich) stanowi załącznik do niniejszego Raportu.     

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., Nr 133) ; Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Wniosek

Related Articles