Raport bieżący Nr 48/2016

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu  oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki zależnej -Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, następującej treści:

 

„Działając w imieniu KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej: Fundusz) oraz jego spółki zależnej - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 1) oraz spółki zależnej -Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Zależny 2), w związku z domniemaniem istnienia porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.) (dalej: Ustawa o ofercie), na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie, niniejszym zawiadamiamy:

W dniu 21.03.2012 r. Podmiot Zależny 1 nabył 130 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. Transakcja pakietowa zawarta została po średniej cenie 4,81 zł za akcję. W/w transakcja nie została zgłoszona, ponieważ nie stanowiła przekroczenia progu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie.

W dniu 31.08.2016 r. Podmiot Zależny 2 nabył 80 000 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A. Transakcja pakietowa została zawarta po średniej cenie 4,55 zł za akcję. W związku z powyższym, Fundusz pośrednio przekroczył próg o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie. Ponadto w związku z istnieniem powiazań między uczestnikami obu transakcji domniemywa się istnienia porozumienia o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt. 4 ustawy o ofercie.

Przed dokonaniem obu ww. transakcji Fundusz za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1 posiadał 9 731 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowiły 66,82 % kapitału zakładowego i dawały 9 731 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 66,82 % w ogólnej liczbie głosów.

Po dokonaniu obu transakcji, Fundusz posiada:

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 2, 80 000 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 0,55 % w kapitale zakładowym i uprawniających do 80 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 0,55 % ogólnej liczby głosów oraz

- za pośrednictwem Podmiotu Zależnego 1,  9 861 625 akcji zwykłych na okaziciela INTERFERIE S.A., które stanowią 67,71 % kapitału zakładowego i dają 9 861 625  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 67,71 % w ogólnej liczbie głosów.

Zatem pośrednio, poprzez spółki zależne, Fundusz posiada łącznie 9 941 625 akcji INTERFERIE S.A. stanowiących 68,26% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9 941 625 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, stanowiących 68,26% ogólnej liczby głosów.

Fundusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje INTERFERIE S.A. inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa a art. 87 ust.1 pkt.3 lit.c Ustawy o ofercie.”

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2016 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie ,  następującej treści:

 

 

„KGHM Polska Miedź S.A. (dalej: KGHM), działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Dz.U. Nr 184, poz. 1539, ze zm. (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamia o zmianie stanu posiadania akcji INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: Spółka) i tym samym pośrednim przekroczeniu progu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie.

W dniu 21.03.2012 r. podmiot pośrednio zależny KGHM - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Pośrednio Zależny 1) nabył 130 000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Transakcja pakietowa zawarta została po średniej cenie 4,81 zł (słownie: cztery złote i osiemdziesiąt jeden groszy) za akcję. Ww. transakcja nie została zgłoszona ponieważ nie stanowiła przekroczenia progu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie.

W dniu 31.08.2016 r. podmiot pośrednio zależny KGHM - Fundusz Hotele 01 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Podmiot Pośrednio Zależny 2) nabył 80 000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Transakcja pakietowa została zawarta po średniej cenie 4,55 zł (słownie: cztery złote i pięćdziesiąt pięć groszy) za akcję.

Przed dokonaniem obu ww. transakcji KGHM za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 1 posiadał 9 731 625 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 66,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9 731 625 (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66,82% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po dokonaniu obu ww. transakcji, KGHM posiada:

-    za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 2, 80 000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki reprezentujących
0,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 80 000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy)  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

-    za pośrednictwem Podmiotu Pośrednio Zależnego 1, 9 861 625 (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 67,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9 861 625 (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 67,71% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zatem KGHM, poprzez spółki pośrednio zależne, posiada łącznie 9 941 625 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki, reprezentujących 68,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9 941 625 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 68,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo KGHM informuje, że nie istnieją inne niż wskazane powyżej podmioty zależne wobec KGHM, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.”

 

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Related Articles