Raport bieżący nr 48/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej  Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 15.10.2010 r.:        

 Jarosław Mazur   (42 lata)          

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:  

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji, magister (rok ukończenia 1993)

Ponadto:   Szkoła Controllingu (1999), Kurs dla doradców inwestycyjnych (2000). 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:      1993 - 1996 – Bank BGŻ – Biuro Maklerskie, broker,    1996 - 2000   Rokita S.A., Brzeg Dolny – kierownik projektu,    2001 - 2002 – ICC Pasłęk Ltd, Pasłęk – Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy;   2002 – 2008 – PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, 2008 – 2010 - PCC Rokita S.A., Brzeg Dolny, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, 2010 – obecnie Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Lubin, Członek Zarządu. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.         

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.              

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 25                         

 

Raport bieżący nr 48

Related Articles