Raport bieżący Nr 47/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 19 września 2018 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki – Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., zwołanego na dzień 15 października 2018 r., punktu:

 

„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.”

 

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. o dodatkowy, nowy punkt 6 w brzmieniu:

 

„6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy.” (dotychczasowy punkt 6 „Zamknięcie obrad.” otrzymuje numerację 7)

 

i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., które odbędzie się w dniu 15 października 2018 r., początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian statutu INTERFERIE S.A.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Legnicy.
  7. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: wniosek akcjonariusza, ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A., projekty uchwał. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowane w raporcie bieżącym nr 46/2018 pozostają bez zmian. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki

Related Articles