Raport bieżący Nr 47/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że według wstępnych szacunków, w I półroczu 2016 roku Spółka (przy uwzględnieniu wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności) osiągnie:  

1) niższy wynik netto niż w analogicznym okresie roku ubiegłego:

a) zysk netto na dzień 30.06.2015 roku ukształtował się na poziomie 1 696 tys złotych,

b) zysk netto na dzień 30.06.2016 roku według wstępnych szacunków będzie kształtował się na poziomie około 330 tys złotych.  Szacuje się, iż wynik netto Spółki w I półroczu 2016 roku będzie niższy w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku, związane jest to z niekorzystnym wpływem różnic kursowych oraz wzrostem kosztów operacyjnych. Ponadto wpływ na szacowany wynik finansowy będzie miał udział w wyniku jednostki stowarzyszonej, który w bieżącym okresie wyniósł 425 tys. zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego   1 145 tys. zł.  Wpływ na ukształtowanie wyniku za I półrocze będą miały również wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego koszty sprzedaży - są to głównie koszty reklamy oraz prowizja za sprzedaż miejsc. Jednocześnie Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. szacuje, iż w wyniki jednostkowe Emitenta mogą odbiegać od wyników uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych tj. o kwotę 2 300 tys złotych (tj. wartość otrzymanej od Spółki stowarzyszonej dywidendy).  

2) przychody finansowe  w stosunku do roku ubiegłego według wstępnych szacunków kształtować się będą na poziomie niższym o około 220 tys. zł.  

3) wyższe koszty finansowe Spółki niż w analogicznym okresie roku ubiegłego:

a) koszty finansowe na dzień 30.06.2015 roku kształtowały się na poziomie 185 tys. złotych,

b) koszty finansowe na dzień 30.06.2016 roku według wstępnych szacunków kształtować się będą na poziomie około 630 tys. złotych. Główną część kosztów finansowych stanowią odsetki od kredytów oraz różnice kursowe.    

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2016 roku zostanie opublikowany w dniu 12 sierpnia 2016 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne    

Related Articles