Raport bieżący nr 46/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A.  zwołane na dzień 15 października 2010 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione w dniu 10 listopada 2010 r., o godzinie 11:00.  

 

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim              

Raport bieżący nr 46/2010

Related Articles