Raport bieżący nr 46/2007

Zarząd INTERFERIE S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 45/2007  z dnia 13 grudnia 2007 r., przekazuje informacje dotyczące Pani Anety Lubaś i Pana  Piotra Tokarczuka, powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z dnia 12.12.2007 r.    

Aneta Lubaś (34 lata)  

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:   

Wyższe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu kierunek: administracja w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Jednostka Uczelniana we Wrocławiu, kierunek: administracja.  

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy:  

1995 –2000 Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. w Lubinie, stanowisko: samodzielny pracownik  

2000 – 2001 Przedsiębiorstwo POLLEX Sp. z o.o. w Warszawie, stanowisko: Kierownik ds. formalno-prawnych 

2001 –2003 „AGREA – LUBIN” S.A. w Lubinie, stanowisko: Główny Specjalista ds. organizacji i kadr 

2003 – 2006 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, stanowisko: Kierownik Działu Organizacji i Kadr 

2006 – obecnie KGHM Ecoren S.A. w Lubinie, stanowisko: Dyrektor Departamentu Organizacji i Kadr   

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.    

 Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.      

 Piotr Tokarczuk (33 lata)  

 Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:   

Wyższe – magister Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek: finanse i bankowość, specjalizacja: zarządzanie finansami   

Studia podyplomowe:  

Praktyczne zastosowania MSR/MSSF– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Ernst&Young Academy of Business w Warszawie   

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy:  

1999-2000 doktorant - Akademia Ekonomiczna im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń 

2000-2001 makler - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie  

2001 do chwili obecnej KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie na stanowiskach: 

2001-2002 starszy specjalista w Departamencie Obrotu Dewizowego i Zabezpieczeń

2002-2004 straszy specjalista w Wydziale Ryzyka Walutowego 

2004 – 2005 Kierownik Wydziału Polityki Finansowej, p.o. Dyrektora Departamentu Skarbu  

2005-2007 dyrektor Departamentu Skarbu  2007 do chwili obecnej Dyrektor Naczelny ds. Finansów    

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do INTERFERIE S.A. i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.    

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.      

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)        

Related Articles