Raport bieżący Nr 45/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 21.08.2018 r.) został zawarty aneks do umowy z MIASTOPROJEKT WROCŁAW Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Wykonawca) przy ul. Snopkowej 2B, 52-225 Wrocław. Przedmiotem umowy jest pełnienie przez Wykonawcę funkcji inwestora zastępczego. Zgodnie z brzmieniem aneksu łączne wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie całego przedmiotu umowy określono na kwotę 690 000,00 złotych (dotychczasowa wartość wynagrodzenia wynosiła 897.000,00 zł.). O zawarciu umowy Emitent informował Raportem bieżącym nr  28/2017.   

Pozostałe postanowienia  umowy nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. 

Zawarcie aneksu do umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na znaczenie dla Emitenta prowadzonego procesu inwestycyjnego w Dąbkach. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). 

Related Articles