Raport bieżący Nr 45/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24.11.2017 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy  Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju, a INTERFERIE S.A. w sprawie istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa  INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu OSW BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8.

Strony ustaliły następujące istotne warunki transakcji:

1) strony umowy sprzedaży: sprzedający INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, kupujący Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A z siedzibą w Połczynie-Zdroju, 

2) cena sprzedaży: 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),  z zastrzeżeniem jej korekty o różnicę pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, na dzień 31 grudnia 2017 r., określoną metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) a ceną sprzedaży ustaloną metodą SAN na dzień 31 sierpnia 2017 r., tj. kwotą 15.299.000,00 zł. Jeżeli różnica będzie liczbą dodatnią, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zapłaci INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA. Jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy zapłaci Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą  w Połczynie-Zdroju kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu  7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, 

3) cena sprzedaży nie uwzględnia podatku od towarów i usług, 

4) termin zapłaty: 

  1. a) 20% ceny sprzedaży, tj. kwota 3.059.800,00 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) złotych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  2. b) 80% ceny sprzedaży, tj. kwota 12.239.200,00 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Za dzień zapłaty ceny sprzedaży przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego INTERFERIE S.A. z siedzibą       w Legnicy, 

5) data zawarcia umowy sprzedaży: do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie.   

 

Emitent o zamiarze zbycia ośrodka informował m.in. Raportem bieżącym Nr 6/2017, 9/2017, 10/2017, 34/2017, 43/2017.

 

 

Podstawa prawna:  § 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku  w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

Related Articles