Raport bieżący Nr 43/2018

Zarząd Spółki INTERFERIE S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I półrocze 2018 i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 10 sierpnia 2018 roku.  Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 9/2018 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku, pierwotna data publikacji ww. raportu ustalona była na dzień 16 sierpnia 2018 roku. 

Podstawa prawna:  § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)  

Related Articles