Raport bieżący Nr 43/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.11.2017 r. wyraziła zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z podmiotem powiązanym Uzdrowiskiem Połczyn Grupa PGU S.A.     z siedzibą w Połczynie-Zdroju, tj. umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A.   w postaci Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8. 

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała istotne warunki transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, tj.: 

1) strony umowy sprzedaży: sprzedający INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, kupujący Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A z siedzibą w Połczynie-Zdroju, 

2) cena sprzedaży: 15.299.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),  z zastrzeżeniem jej korekty o różnicę pomiędzy wartością rynkową zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, położonego w Świnoujściu przy ulicy Kasprowicza 8, na dzień 31 grudnia 2017 r., określoną metodą skorygowanych aktywów netto (SAN) a ceną sprzedaży ustaloną metodą SAN na dzień 31 sierpnia 2017 r., tj. kwotą 15.299.000,00 zł. Jeżeli różnica będzie liczbą dodatnią, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą w Połczynie-Zdroju zapłaci INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA. Jeżeli różnica będzie liczbą ujemną, INTERFERIE S.A. z siedzibą  w Legnicy zapłaci Uzdrowisku Połczyn Grupa PGU S.A. z siedzibą  w Połczynie-Zdroju kwotę stanowiącą przedmiotową różnicę w ciągu  7 dni od dnia przedstawienia stronom umowy sprzedaży przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu suplementu do wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA, 

3) cena sprzedaży nie uwzględnia podatku od towarów i usług, 

4) termin zapłaty: 

a) 20% ceny sprzedaży, tj. kwota 3.059.800,00 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset) złotych w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

b) 80% ceny sprzedaży, tj. kwota 12.239.200,00 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Za dzień zapłaty ceny sprzedaży przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego INTERFERIE S.A. z siedzibą       w Legnicy, 

5) data zawarcia umowy sprzedaży: do dnia 31 grudnia 2017 roku włącznie.   

Podstawa prawna:  § 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku  w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE; Zasad V.Z.5. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.       

Related Articles