Raport bieżący nr 43/2010

Zarząd INTERFERIE S.A.  informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana obustronnie umowa cesji (data zawarcia umowy: 06.10.2010 r.), zawarta pomiędzy:  INTERFERIE Spółka Akcyjna w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000225570, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  a INTERFERIE Medical SPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. M. Skłodowskiej – Curie 176, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000349305, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  Zgodnie z brzmieniem umowy INTERFERIE S.A. przenosi na rzecz INTERFERIE Medical SPA ogół swoich praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych wymienionych poniżej, w tym także obowiązek zapłaty za wynikające z nich faktury i zobowiązania powstałe przed dniem podpisania niniejszej umowy i do dnia jej zawarcia nieuregulowane.  Przeniesienie ogółu praw i obowiązków dotyczy następujących stosunków prawnych:  1. Umowa nr 300147/2010 z dnia 16.08.2010 r. zawarta z Wielkopolską Spółką Gazowniczą Sp. z o.o. w Poznaniu, Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 26, 70-952 Szczecin, o przyłączenie do sieci gazowej,  2. Gwarancja Bankowa Nr 100365 z dnia 24.05.2010 r., Dobrego i Terminowego Wykonania Umowy wystawiona przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce, Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa na kwotę 8.010.842,90 zł. Gwarancja dotyczy umowy zawartej z Eiffage Budownictwo Mitex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 5a, 02-676 Warszawa na budowę w systemie Generalnego Wykonawcy, 3. Zlecenie nr WR/125/2010 z dnia 20.07.2010 r. dla Agencji Projektowej ELTOR Zbigniew Majchrowski, Al. Bohaterów Warszawy 113/6, 70-371 Szczecin, na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową hotelu uzdrowiskowego zlokalizowanego w Świnoujściu przy ul. Uzdrowiskowej 15. Medical SPA wstąpiło w miejsce INTERFERIE jako strona w ogół jej praw i obowiązków wynikających ze stosunków prawnych wskazanych powyżej  oraz przejęło na siebie obowiązek zapłaty za wynikające z nich faktury i zobowiązania powstałe przed dniem podpisania niniejszej umowy i do dnia jej zawarcia nieuregulowane przez INTERFERIE.   Wszelkie opłaty i podatki od niniejszej umowy obciążają Medical SPA.   Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa nie określa warunku lub terminu. Podstawą uznania umowy za umowę znaczącą jest wysokość kapitałów własnych INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o.   Podstawa prawna:  § 5 ust.1 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 

Related Articles