Raport bieżący nr 43/2007

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku: 

Uchwała Nr 1/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

 z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.  z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Uchwała Nr 2/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A.  w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16.11.2007 r., Nr 223(2820), poz. 14290. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 3/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : 

 § 1   Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. na  II kadencję na 6 osób. 

§ 2  Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 22/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Uchwała Nr 4/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

 z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : 

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Panią Anetę Lubaś. 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Uchwała Nr 5/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

 w sprawie: powołania do Rady Nadzorczej. 

Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : 

§ 1  Powołuje się do Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. Pana Piotra Tokarczuka. 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przedstwiciel Akcjonariusza KGHM ECOREN S.A. z siedzibą w Lubinie w związku z tym, iż do podjęcia uchwały w przedmiocie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki wymagana jest opinia Rady Nadzorczej zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. 

Uchwała Nr 6/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. 

 Działając na podstawie postanowień art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje : 

 § 1  Zarządza się godzinną przerwę (to jest do godziny 12.30) w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

O godzinie 12.30 rozpoczęła się II część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 grudnia 2007 roku:   

Uchwała Nr 7/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r.  

w sprawie: ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego.  

Na podstawie postanowień art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :  

§ 1   Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną do wysokości 6.600.000,00 (sześć milionów sześćset tysięcy) PLN nieruchomości zabudowanej Hotelem BORNIT w Szklarskiej Porębie, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 37334, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław. 

  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 Uchwała Nr 8/2007 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie 

z dnia 12 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z dnia 11 lipca 2005 r. 

 Na podstawie postanowienia § 23 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : 

§ 1  Uchyla się Uchwałę Nr 25/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie niektórych obowiązków związanych z zaciąganiem zobowiązań lub dokonywaniem rozporządzeń aktywami Spółki. 

§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)

Raport bieżący nr 43/2007 (PDF 53 kb)

Related Articles