Raport bieżący Nr 42/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 01.08. 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wybrany został Pan Zbigniew Hajłasz.   Informacje dotyczące p. Zbigniewa Hajłasza  zostały przekazane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 38/2018. 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) w zw. z § 10 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Related Articles