Raport bieżący Nr 42/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. w Legnicy przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2017 roku. 

1) Wynik z działalności operacyjnej INTERFERIE S.A.  za 9 m-cy 2017 roku wyniesie około 3.550 tys. zł.              W analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 4 711 tys. zł

2) Wynik netto INTERFERIE S.A.  za 9 m- cy 2017  roku wyniesie około 4 850 tys. zł, w stosunku do 5 228 tys. zł. 

Spadek wyniku netto związany jest: ze wzrostem cen, w tym między innymi cen artykułów spożywczych, z ustawowym wzrostem wynagrodzeń oraz bieżącymi pracami przeprowadzanymi w obiektach Spółki. Wpływ na wynik netto mają: wynik netto jednostki stowarzyszonej wycenionej metodą praw własności oraz różnice kursowe.” 

Przedstawione informacje są szacunkowe i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione w dniu 27 października 2017 roku podczas publikacji raportu okresowego.   

 

Podstawa prawna: § 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE    

Related Articles