Raport bieżący nr 42/2010

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 06.10.2010 r.  Spółka otrzymała od podmiotu zależnego tj. INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. informację o podpisaniu umowy przelewu praw z umów na zabezpieczenie.  Strony umowy: 1) BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-950 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, 2) INTERFERIE MEDICAL SPA SP. Z O.O., z siedzibą w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 176, 59-300 Lubin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349305.  Cesjonariusz (Bank)  i Cedent (INTERFERIE Medical SPA Sp. z o.o. )  zawarli umowę kredytu z dnia 8 lipca 2010 roku, na mocy której Cesjonariusz zobowiązał się do udzielenia Cedentowi na warunkach określonych w Umowie Kredytu, kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 17.800.000 EUR oraz kredytu VAT do maksymalnej kwoty 6.000.000 PLN, łącznie zwanych „Kredytami”. Umowa Kredytu przewiduje, że wypłata Kredytów nastąpi między innymi pod warunkiem, że Cedent dokona przelewu na rzecz Cesjonariusza praw z wszelkich dokumentów, a Cedent wyraża wolę dokonania przelewu tychże praw. W celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, Cedent dokonał na mocy umowy  bezwarunkowego przelewu na rzecz Cesjonariusza wszystkich praw. Cesjonariusz przyjął przelew praw dokonany na podstawie umowy.  Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, niniejsza umowa wygasa w odniesieniu do praw z chwilą upływu okresu zabezpieczenia i wówczas Cesjonariusz niezwłocznie lecz nie później, niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych wyda Cedentowi oświadczenie o dokonaniu zwrotnego przelewu na rzecz Cedenta wszystkich praw przelanych na Cesjonariusza na podstawie niniejszej Umowy. Cedent zobowiązuje się spowodować, aby wszystkie jego prawa i roszczenia wynikające z każdego przyszłego dokumentu były zbywalne.   Cedent niezwłocznie, w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych, zawiadomi pisemnie Cesjonariusza o zawarciu każdego przyszłego dokumentu wysyłając zawiadomienie o przyszłych dokumentach. Każde zawiadomienie o przyszłych dokumentach powinno zawierać wyraźne potwierdzenie, że Cedent bezwarunkowo przelał na Cesjonariusza, jako zabezpieczenie zabezpieczonych wierzytelności, wszystkie swoje prawa i roszczenia z takich przyszłych dokumentów. Każde zawiadomienie o przyszłych dokumentach powinno zostać po złożeniu podpisów przez obie Strony opatrzone przez notariusza datą pewną, obowiązek zapewnienia uzyskania daty pewnej spoczywa na Cedencie i Cedent pokryje koszty taksy notarialnej opatrzenia przez notariusza zawiadomienia o przyszłych dokumentach datą pewną. W przypadku gdy opatrzenie zawiadomienia o przyszłych dokumentach datą pewną zapewni Cesjonariusz, Cedent niniejszym upoważnia Cesjonariusza do odbioru faktury za każdorazowe czynności notarialne z tym związane wystawionej na Cedenta.  W wyniku podpisania przedmiotowej umowy cesją objęte zostały m.in. umowy:  1) Umowa o zastępstwo Inwestycyjne, 2) Umowa o roboty budowlane w systemie Generalnego Wykonawcy wraz z aneksami, 3) Umowa ubezpieczenia (polisa), 4) Gwarancja bankowa dobrego i terminowego wykonania umowy.  Patrz również: Raport bieżący nr 23/2010  z dnia 09.07.2010 r. oraz Raporty bieżące 36-41/2010 z dnia 07.10.2010r.   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późniejszymi zmianami).                                                        

Raport bieżący nr 42/2010

Related Articles