Raport bieżący nr 42/2008

Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie podjął działania nakierowane na uzyskanie efektu obniżki kosztów. Realizacja działań o charakterze oszczędnościowym przyniesie istotne efekty w skali całej Spółki.   Celem obniżenia kosztów obsługiwanych przez Spółkę kredytów bankowych – w dniu dzisiejszym podpisano Aneks nr 3 do umowy kredytowej nr 09/070/07/Z/VV w rachunku bieżącym. Zgodnie z brzmieniem Aneksu wartość kredytu zmniejsza się  z 6 000 000,00 zł do 5 100 000,00 zł. Umowa nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  

Podpisanie przedmiotowego Aneksu pozwoli zmniejszyć koszty obsługiwanych kredytów oraz zmniejszyć poziom zadłużenia Emitenta. 

Spółka renegocjowała część umów długoterminowych o charakterze marketingowym oraz wydatki na sponsoring – efektem tych działań będzie istotna w skali całego roku obniżka kosztów. 

Zarząd Spółki dokonał redukcji zatrudnienia w biurze zarządu o 17 %. 

Ponadto, w dalszym ciągu realizowane są, zapoczątkowane wcześniej, programy obniżki kosztów i podniesienia efektywności dotyczące różnych obszarów działalności Spółki. 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)          

Related Articles