Raport bieżący Nr 41/2018

Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 01.08. 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.06.2018r.  Tekst jednolity statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Treść zmienionych zapisów Statutu została przekazana w raporcie bieżącym nr 29/2018 oraz w Raporcie 32/2018.  W dniu 19.06.2018 roku  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. Statut dostępny jest na stronie Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). 

Related Articles