Raport bieżący Nr 41/2017

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż w dniu 29.09.2017 r. powołany został Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki w składzie: 

1. Bartłomiej Garbicz Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Sławomir Kozioł,

3. Ireneusz Szczap.   

Przez Radę Nadzorczą Spółki potwierdzone zostało:

a)    spełnienie wymogu, iż większość członków Komitetu Audytu jest niezależna od Spółki (Panowie Bartłomiej Garbicz i Ireneusz Szczap złożyli oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089),

b)   spełnianie kryterium niezależności przez Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,

c)    spełnienie wymogu posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych przez przynajmniej jednego członka Komitetu Audytu,

d)   spełnienie wymogu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.   

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Related Articles