Raport bieżący Nr 41/2016

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27.06.2016 r. otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 22.06.2016 r. o wykreśleniu:

  • zastawu wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 2233799,
  • zastawu wpisanego do rejestru zastawów pod numerem pozycji rejestru 2233805

O ustanowieniu zastawów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2010. Przedmiotowy zastaw ustanowiony został jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, o której mowa w raporcie bieżącym 23/2010.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009r. z późn. zmianami); §5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Related Articles